Verder na verlies
stippellijn
HomeVerliesbegeleidingAanbodLinksInterviewTarievenContact

Verliesbegeleiding

De cliŽnt kan een individu, echtpaar, gezin of groep zijn die tijdelijk ondersteuning en begeleiding nodig heeft na een verlieservaring. In samenspraak met de cliŽnt wordt, na een uitgebreide intake, een begeleidingstraject vastgesteld.

Nascholingsmodules POH-GGZ

Sinds februari 2015 werken Tineke Rodenburg, Marco van Roosmalen en Rennie Fopma samen onder de naam"Timare". Gezamelijk bieden zij nascholingsmodules "Rouw en verlies" aan voor de professionals werkzaam als praktijkondersteuners in de huisartsenzorg vanuit de GGZ ( POH-GGZ).
Het betreft een aanbod voor geheel Nederland. Indien u of uw organisatie geinteresseerd bent, neem dan gerust contact met ons op.
Tineke Rodenburg: www.verdernaverlies.nl
Marco van Roosmalen: www.marcovanroosmalen.nl
Rennie Fopma: www.erzijnbijrouwenverlies.nl

Intervisie

Er zijn beroepen waarin men veel te maken krijgt met verlies en de gevolgen daarvan. De confrontatie met verlies kan soms raken aan eigen ( onverwerkte) verlieservaringen. Dit kan leiden tot een vorm van tegenoverdracht en parallelprocessen. Begeleide intervisie biedt de mogelijkheid van collegiale ondersteuning, advisering en het verder ontwikkelen van een professionele beroepshouding. Het is een gestructureerde vorm van overleg waarbij men leert van elkaar ervaringen, kennis en inzichten door deze met elkaar te delen. Deze “ zorg voor de zorgenden” is een belangrijke voorwaarde voor professionals die beroepsmatig in aanraking komen met mensen die verliezen ondergaan.

Training

Er zijn beroepen waarin men veel te maken krijgt met verlies en de gevolgen daarvan. Om hier professioneel en adequaat mee om te kunnen gaan is het belangrijk dat er voldoende kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Daarnaast is een professionele attitude van essentieel belang. Uit onderzoek is gebleken dat de professional zich vaak onmachtig en onvoldoende deskundig voelt indien hij wordt geconfronteerd met verlies. Door middel van een “training op maat” kan deze deskundigheid worden vergroot.

Advisering

Indien een organisatie wordt geconfronteerd met een calamiteit, ingrijpende verandering of verliesgebeurtenis is het prettig om advies in te winnen hoe daar zo professioneel en adequaat mogelijk mee omgegaan zou kunnen worden.

De ervaring heeft aangetoond dat een juiste benadering en aanpak een preventieve uitwerking heeft. Zo kunnen de naschokken op langere termijn voorkomen worden of op z’n minst binnen de perken worden gehouden.

Dagvoorzitter

Bij congressen en studiedagen over rouw en verlies is een dagvoorzitter die ook inhoudelijk deskundig is, een meerwaarde.

Lezingen

De mogelijkheid om in overleg een passende lezing voor studiedagen, congressen of bijscholingen te verzorgen.

Workshops en trainingen

Verlies en conflict: communicerende vaten

Hoewel verliezen en conflicten verschillende entiteiten zijn, hebben ze veel overeenkomsten als we kijken naar de wijze waarop zij zich ontrollen en de effecten die ze veroorzaken. SubstantiŽle verliezen en conflicten ontregelen. Bovendien zijn vrijwel alle verliezen en conflicten ongewenst en komen ze niet zelden onaangekondigd, waardoor ze ons vaak overvallen. De grootste overeenkomst tussen verliezen en conflicten is dat iedereen er in zijn leven mee wordt geconfronteerd en zich ertoe moet verhouden. Daarnaast zijn verliezen en conflicten onderling sterk verbonden. Voor veel mensen is de angst voor bijvoorbeeld het aangaan van een conflict verbonden met de angst voor het verlies dat het conflict mogelijk kan teweegbrengen. Werknemers zijn doorgaans parlementair in de omgang met hun leidinggevenden; niet alleen omdat zij zo dol zijn op hun leidinggevenden, maar vaak omdat zij bang zijn dat een stevige confrontatie met hun leidinggevende mogelijk tot verlies van hun positie of baan kan leiden. In gezinnen waarin iedereen zich veilig voelt, kan daarentegen vaak wel een ‘robbertje gevochten’ worden, omdat er weinig tot geen angst bestaat dat een conflict een blijvende breuk tot gevolg heeft. Er zijn weinig sociale eenheden waarin een mens zich zo veilig voelt als in zijn eigen gezin.

Een ernstig verlies kan ook de opmaat zijn tot een conflict. Als een ander geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is of verantwoordelijk kan worden gesteld voor een verlies, dan is er een aanzienlijk risico dat dit tot een conflict leidt. De ouders wiens kind doodgaat tijdens de operatie kunnen de arts als ‘dader’ aanwijzen en daarmee is er een grote kans dat de arts en de ouders met elkaar in conflict raken. Zelfs in tijden van crisis zal degene die zijn baan verliest het zijn leidinggevende verwijten dat deze niet zijn collega, maar hem heeft voorgedragen voor ontslag.

 

Inhoud workshop Omgaan met de connectie tussen verlies en conflict

Verliezen en conflicten nemen een prominente plaats in het leven van alledag en hebben een grote impact op ons welzijn.  Zij worden doorgaans apart bekeken terwijl hun onderlinge samenhang duidelijk is. Bijvoorbeeld het grote conflict dat ontstaat tussen ouders en arts , als hun kind overlijdt  als gevolg van een medische fout of om een echtscheiding waarin de conflict- en verlieselementen over elkaar heen buitelen. Het conflict dat ontstaat tussen de kinderen over de afhandeling van de erfenis na het overlijden van de ouders of de jarenlange vriendschap die teloor gaat om een conflict over geld tussen twee vrienden. Onder vrijwel elk conflict gaat verlies schuil en verlies dat aan een ander kan worden toegeschreven, verandert meestal in een conflict. Verliezen en conflicten raken regelrecht in het hart. Het HART bestaat uit vier elementen: Houvast, Autonomie, Rechtvaardigheid en Toekomst. Bij ingrijpende verliezen en serieuze conflicten kunnen een of meerdere elementen van het HART beschadigd worden.  Een kenmerk van verlies en conflict is dat er sprake is van chaos, ontreddering met als gevolg: regieverlies. Daarom is een samenhangende kijk op en aanpak van beiden belangrijk zodat de betrokken personen de regie weer kunnen herpakken. Dit vereist REGIE op het beschadigde HART. Hiervoor wordt het REGIE-model ingezet; Ratio, Emotie, Gedrag, Inzicht en Evenwicht.  Door verliezen en conflicten meer in hun totaliteit te zien is het waarschijnlijk, dat de verliesintegratie sneller tot stand kan komen en een conflict eerder wordt opgelost.

Voor meer informatie over de inhoud van Rouwconflict zie www.rouwconflict.nl

In deze training wordt gebruik gemaakt van praktijkgerichte casuÔstiek. We werken zowel plenair als ook in groepjes van twee of vier personen.

 

 

Voorbeeld: programma workshop Omgaan met de connectie tussen verlies en conflict

 

Programma

09.15 – 09.30 uur

Inloop

09.30 –  9.50

Korte kennismaking, inventarisatie van wensen naar aanleiding van de dag

09.50 – 10.20 uur

Oefening

Eigen ervaringen  en/of casuÔstiek vanuit de praktijk met conflicten als gevolg van verlies en van verliezen als gevolg van een conflict.

         De connectie tussen verlies en conflict

         De overeenkomsten

         De verschillen

         De verwevenheid: het conflict in het verlies en het verlies in het conflict

10.20 – 10.40 uur

Korte inleiding

         De impact van verliezen en conflicten

         De verlies lawine, het intrapsychische proces dat kan optreden na een ernstig verlies

         Verliesintegratie, de betekenisgeving na een verlies

         Het ontstaan van een conflict en conflictversterkende elementen

         Een conflict en wat nu?

 

10.40 –  10.55  uur

10.55  – 11.10 uur

 

Korte inleiding

         Het ‘ hart’  als metafoor voor ernstige verliezen en de effecten van’ een gebroken hart’ . De vier elementen van het HART:

         Houvast

         Autonomie’

         Rechtvaardigheid

         Toekomst

 

11.10  – 11.40  uur

Oefening

         De toepassing van het HART-model als analyse van de impact van verlies en conflict.

         Welke elementen zijn beschadigd

         De samenhang tussen de verschillende elementen

11.40 – 12.00 uur

Korte inleiding

         Het effect van de wijze waarop men is gehecht en het effect op de wijze waarop wordt omgegaan met verlies en conflict.

De vier belangrijkste hechtingsstijlen

         Veilig hechting

         Angstig-vermijdende hechting

         Angstig ambivalente hechting

         Gedesorganiseerde hechting

         De verschillende copingsstijlen/conflictsstijlen en het effect op de wijze waarop wordt omgegaan met verlies en conflict.

         De betekenis van de sociale context ten tijden van verlies en conflict

         Ineffectieve, effectieve, ambivalente steun

         Intergenerationele overdracht in verlies- en conflictlasten

 

 

 

 

“Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd” Een aanpak voor postrelationele rouw bij echtscheiding  www.vechtenvoorjescheiding.nl                      

 

 

Momenteel strandt een derde van de huwelijken, waarvan een aanzienlijk deel eindigt in een vechtscheiding. Per jaar hebben zo’n 3500 kinderen last van de vechtscheiding van hun ouders (Kinderombudsman 2014). De betrokken partners in zo’n scheiding verliezen het belang van de ander en de kinderen uit het oog en staan eigenlijk continu in de vechtstand.

Met de SCHIP-aanpak ligt de focus op het postrelationele rouwtraject, waarmee een vechtscheiding kan worden voorkomen.

© 2016 VECHTEN VOOR JE SCHEIDING

Aanbod

Trainingen

Geaccrediteerde driedaagse training:

Deze training bestaat uit drie trainingsdagen. Centraal staat de SCHIP_aanpak.

Deze training wordt gehouden op een centrale plek in Nederland en staat open voor een ieder die met gescheiden stellen werkt. Dit is geen training voor ouders of betrokken familie.

De kosten voor deze training bedragen € 975,- per persoon. Dit is inclusief boek, lunch, trainingsmateriaal en certificaat.
Na het volgen van de training kan men op de website worden vermeld als geaccrediteerde SCHIP-behandelaar  Kosten hiervoor bedragen € 50,– per jaar.

Eendaagse training

Deze eendaagse training is geschikt voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij ex-partners die in een vechtscheiding dreigen terecht te komen of daarin al verzeild zijn geraakt. Na het volgen van deze training heeft de deelnemer inzicht in de theorie, de vijf fasen en toepassing van de SCHIP-aanpak. Er wordt gewerkt met eigen casuÔstiek en door de trainer aangeleverde casuÔstiek.

Kosten voor de eendaagse training: € 295,– per persoon.

In-company training

Een op maat gemaakte in-company training specifiek toegesneden op de vraag en behoefte van de desbetreffende organisatie.

De kosten voor deze dagtraining bedragen € 2250,–  voor 9 – 16 deelnemers (2 trainers).

Workshops

Tijdens de workshop worden de vijf fases van de SCHIP-aanpak gepresenteerd en toegelicht. Aan de deelnemers wordt de gelegenheid geboden, door middel van kleine oefeningen, op een praktische wijze kennis te maken met de SCHIP- aanpak.

De workshop wordt afgesloten met een certificaat.

De kosten voor deze workshop bedragen € 550,– 

Lezingen

Op aanvraag kan een lezing worden verzorgd over de SCHIP-aanpak. De tijdsduur van de lezing is afhankelijk van het beoogde doel en wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Tijdens en na de lezing wordt de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Kosten voor een lezing bedragen € 500 – voor maximaal twee uur, excl. reiskosten.

Therapie

De SCHIP-aanpak wordt toegepast door Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel. Tineke heeft haar praktijk in Kortenhoef, Leoniek in Leidschendam.

Voor ex-partners of bijna ex-partners is het mogelijk gezamenlijk het postrelationele rouwtraject bij een van hen te doorlopen. Kosten voor de therapie zijn € 150,– per 90 minuten.

© 2016 VECHTEN VOOR JE SCHEIDING

 

 

Timare: Verlies en rouweducatie, bijscholing voor professionals door professionals: Zie www.timare.nl

Vanuit onze inhoudelijke kennis op het gebied van verlies- & rouwbegeleiding en ruime ervaring met het verzorgen van training en onderwijs binnen dit specifieke vakgebied, bieden wij nascholingsmodules aan voor professionals die beroepsmatig in aanraking komen met verlies & rouw.

In afstemming met de opdrachtgever streven we ernaar aan te sluiten bij specifieke vragen op het gebied van verlies & rouw.

Wat mag u van Timare verwachten:

 • deskundige, ervaren en betrokken trainers met hart voor hun vak;
 • actuele kennis van (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van verlies & rouw;
 • aanbod van zowel basis- als verdiepingsmodules;
 • scholing over specifieke doelgroepen waaronder ouderen, kinderen, jongeren et cetera;
 • scholing over specifieke vormen van verlies zoals: leven, gezondheid, relatie/scheiding, werk, suÔcide, et cetera;
 • praktijk naar theorie en theorie naar de praktijk;
 • inzet van twee trainers die ervaring hebben binnen diverse sectoren;
 • sekse specifiek aanbod door zowel de beschikbaarheid van een mannelijke als vrouwelijke trainer.

Timare biedt nascholing voor onder andere de volgende sectoren/beroepsgroepen:

POH-GGZ
Maatschappelijk werk
Psychosociaal therapeuten
Psychologen
Politie
Docenten
Verloskunde
Fysiotherapie
Advocatuur
Mediators
Journalisten
Medewerkers Centra Jeugd & Gezin / sociale wijkteams
Verpleegkundigen en verzorgende beroepsgroepen

Mocht uw sector/beroepsgroep niet vermeld staan, krijgt u beroepsmatig met verlies & rouw te maken, neem dan gerust contact met ons op. www.timare.nl

Op hoofdlijnen bestaat ons aanbod uit de volgende modules:
Module 1: verlies- & rouw begeleiding: theorie/basisvaardigheden/gespreksvaardigheden
Module 2: verlies- & rouwbegeleiding: theorie over vormen van complexe rouw/gespreksvaardigheden/interventies
Module 3: verlies- & rouwbegeleiding: theorie over rouw bij specifieke doelgroepen/gespreksvaardigheden/ interventies

Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden en vraagt een tijdsinvestering van 1 dag.

Ons uitgangspunt is de nascholing te verzorgen met twee trainers vanuit onze visie dat niet slechts de inhoud van belang is maar ook het proces van de deelnemers aandacht behoeft.

In afstemming met de opdrachtgever streven we ernaar aan te sluiten bij specifieke vragen op het gebied van verlies- en rouwbegeleiding.

   
  stippellijn
  stippellijn